Erwaart all Dag a Merci fir d'Liewen. - Anonym

Erwaart all Dag a Merci fir d'Liewen. - Anonym

Eidel

Erwaart all Dag a Merci fir d'Liewen.
- Anonym

Dir Mee och