Sief gedelleg. Gutt Saache brauchen Zäit. - Anonym

Sief gedelleg. Gutt Saachen huelen Zäit. - Anonym

Sief gedelleg. Gutt Saachen huelen Zäit.
- Anonym

Dir Mee och